ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น
สถานที่ติดต่อ
an image
โรงเรียนชิตใจชื่น
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

Email: nan_05_129@hotmail.com
chitjai.c@hotmail.com

Phone: 0-3727-1223
Fax: 0-3727-1223

VTR แนะนำโรงเรียนชิตใจชื่น

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 55

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนชิตใจชื่น

บ้านพักครูแบบ สปช 303/28 ( 2 ชั้น 6 หน่วย) 1 หลัง

VDO ฉ่อยประยุกต์โรงเรียนชิตใจชื่น

หนังสั้น เรื่องหลงผิด

โฆษณาRTA เบื้องหลัง

VTR แนะนำโรงเรียนชิตใจชื่น    จากที่จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนขิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และสถานเอกอัครราชทูต ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้จัดการแสดงกายกรรมอี้หลินขึ้น ในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 86 พรรษา และมิตรภาพสองนครา ไทย-จีน ครบ 38 ปี พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 56 ทางโรงเรียนชิตใจชื่นขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ทุกภาคส่วน มา ณ ที่นี้ภาพประวัติศาสตร์กายกรรมอี้หลิน

VTR ยุวชนประกันภัยโรงเรียนชิตใจชื่น ปี 56                - ประเภทรูปแบบเพลง ชื่อเพลง "We love OIC" เข้าแข่งขันระดับภาค 7 สระบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

VTR ยุวชนประกันภัย เพลง we love oic ปี 56

ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่อ...

โรงเรียนกิจกรรมดีเด่น

โรงเรียนในฝัน
              1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ( Lab School Project ) เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดช่องว่างทางสังคม เนื่องจากการศึกษาในปัจจุบันมีความหลากหลาย โรงเรียนที่มีคุณภาพมักจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครและในเขตอำเภอเมือง ส่วนโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกล มักจะมีความขาดแคลนทุกด้าน ทำให้ไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกันได้ ปัญหาที่สำคัญ เด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีที่อยู่ในเมือง มีโอกาส เข้าเรียนใน " โรงเรียนดี มีคุณภาพ " มากกว่าผู้ที่มาจากครอบครัวยากจนและอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดหรือชนบท โครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 3 ปี โดยรูปแบบของโรงเรียนในฝัน จะเทียบเคียงโรงเรียนสาธิตโรงเรียนนานาชาติ

อ่าน ต่อ...

กิจกรรมเด่นโรงเรียนชิตใจชื่น ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมกีฬาสี 2556
วันประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน
รอบสุดท้าย ปีการศึกษา 2556
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 57
การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
งานวันพ่อแห่งชาติ ปี 56
ลงนามถวายพระพร
ล่าสุด
แห่รางวัลโรงเรียน
นักเรียนพระราชทาน ปี 56‏‏‏

รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 56‏‏‏

แห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56‏‏‏
ค่ายลูกเสือ ปี 2556
งานวันครูแห่งชาติ ปี 2557
แนะแนวการศึกษาต่อ ปี 56
กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-STAR
งานวันพ่อแห่งชาติ ปี 56
จุดเทียนชัยถวานพระพร
ล่าสุด
กิจกรรมวันแม่ ปี 56‏‏‏
วันไหว้ครู ปี 56
วันภาษาไทย ปี 56

รวมรูปภาพกิจกรรม...

กิจกรรมเด่นโรงเรียนชิตใจชื่น ปีการศึกษา 2555...

โรงเรียนชิตใจชื่นกับการเปลี่ยนแปลง

1.ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   ปราจีนบุรี ระยะทาง 20 กิโลเมตร โรงเรียนชิตใจชื่น มีพื้นที่แต่เดิม 14 ไร่ 23.6 ตารางวา และในปี พ.ศ. 2551 ได้จัดซื้อเพิ่มเติมอีก 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา รวมพื้นที่ทั้ง
   สิ้น 19 ไร่ 3.6 ตารางวา เป็นพื้นที่สนามกีฬา อาคารเรียน บ้านพักครูและอื่นๆ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.ทำห้องประชุม เกียรติยศ พลโทประสิทธิ์ - อ.จิราภา ใจชื่น”
3.อาคารสถานที่
              - อาคาร 216 ล 1 หลัง
              - อาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29) 1 หลัง
              - หอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง
              - อาคารฝึกงานแบบมาตรฐาน 1 หลัง
              - อาคารฝึกงานแบบ 102/27 1 หลัง
              - ห้องน้ำห้องสุขานักเรียน (แยกชาย-หญิง) 2 หลัง
              - บ้านพักครู 4 หลัง
              - บ้านพักครูแบบ สปช 303/28 ( 2 ชั้น 6 หน่วย) 1 หลัง
              - สนามบาสเกตบอล (แบบกรมพลศึกษา) 1 สนาม
              - สนามตะกร้อ (แบบกรมพลศึกษา) 2 สนาม
              - ศูนย์ฝึกและพัฒนาธุรกิจ SMEs (108Shop) 1 หลัง
              - ทาสีอาคารเรียน
4.ติดพัดลมในอาคาร ส่วนของ ห้องเรียนและโรงอาหาร
5.ทำห้องศูนย์ “ เพื่อนใจวัยรุ่น”
6.จัดตั้งวงโยธวาธิต

ปัญหาและความต้องการพัฒนาเร่งด่วนผลจากการวิเคราะห์ SWOT สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความประพฤติและการปฏิบัติตนในการปรับตัวใช้ชีวิตใน
    สังคม
2. การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น (โดยมีเป้าหมายให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ในปี 2554 และสูงกว่าค่าเฉลี่ย
    ของประเทศภายในปี 2556)
3. การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนของครูและบุคลากรให้มีมาตรฐานสูงขึ้น (ให้เป็นครูและผู้ปฏิบัติงานมือ
    อาชีพ)
4. การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
5. การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและการบริการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

เกียรติประวัติในโรงเรียน - ปีการศึกษา 2551 - 2555

1. นางสาวหทัยชนก แตงเผือก
ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับ ม.ปลายโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน ในโครงการ “กล้าผู้นำ กล้าแห่งการตามรอยพ่อ” ของ จ.ปราจีนบุรี ศึกษาดูงานภายในประเทศและประเทศลาว
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ”คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๕๓
ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ชนะเลิศ ระดับจังหวัด จากสำนักงาน คปภ. ปี ๕๓
ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความตามนโยบายสถานศึกษา 3D
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชื่นชูผล
ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับ ม.ปลายโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ “คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี” ประจำปี ๒๕๕๔
3. นางสาววัชรีวรรณ สินา
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ “คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี” ประจำปี ๒๕๕๕
4.
ได้นำเครื่องทอเสื่ออัตโนมัติ เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในงาน International Exhibition for Young Inventor (IEYI - 2012)
    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ ปี ๕๕
5.
ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ “รั้วโรงเรียน” และนโยบายด้านภูมิคุ้มกันยา
    เสพติด (Drug - Free) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกียรติประวัติในโรงเรียน ต่อ...

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
3. ส่งเสริมด้านคุณธรรมและความมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
6. จัดหาและระดมทุนเพื่อการศึกษา และพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต รวมทั้งการให้บริการด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ แก่ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการใช้ชีวิต
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานของครูและบุคลากรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม
3. เพื่อปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4. เพื่อให้โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) และผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียน
    พระราชทาน ภายในปี 2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในแต่ละปีการศึกษาทั้งรายชั้นและรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
     กว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในปี 2556 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับระดับประเทศภายในปี 2557
2.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.  นักเรียนทุกคนปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข
4.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รักการอ่านและการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
5.  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6.  บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าปีละ 40 ชั่วโมง
7.  ระดมทุนทรัพยากรจากแหล่งทุนและเครือข่ายความร่วมมือคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณอุดหนุนรายหัว
8.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 98
9.  ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน
10. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน
     ปี 2557
11. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้บรรลุความต้องการใน 3 ประเด็นหลัก คือ
              11.1 สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการศึกษา
              11.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี
              11.3 ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ